Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge
11. november 2022
BLOG
Betydningen af gasdetektering i vand- og spildevandsindustrien 

Vand er afgørende for vores dagligdag, både til personlig brug og husholdningsbrug og til industrielle/kommercielle formål. Uanset om et anlæg fokuserer på produktion af rent drikkevand eller behandling af spildevand, er Crowcon stolt af at betjene en lang række kunder i vandindustrien og levere gasdetekteringsudstyr, der sørger for, at arbejdstagerne er sikre i hele verden.

Gasfarer

Ud over de almindelige gasfarer, der er kendt i industrien - metan, svovlbrinte og ilt - er der også farer ved bi-produktgasser og gasfarer ved rengøringsmaterialer, der opstår fra rensningskemikalier som f.eks. ammoniak, klor, klordioxid eller ozon, der anvendes til dekontaminering af affalds- og spildevand eller til at fjerne mikrober fra rent vand. Der er et stort potentiale for mange giftige eller eksplosive gasser som følge af de kemikalier, der anvendes i vandindustrien. Hertil kommer kemikalier, der kan blive spildt eller dumpet i affaldssystemet fra industrien, landbruget eller byggearbejdet.

Overvejelser om sikkerhed

Indtrængen i lukkede rum

De rørledninger, der anvendes til transport af vand, skal rengøres og sikkerhedskontrolleres regelmæssigt; under disse operationer anvendes bærbare multigasmonitorer for at beskytte arbejdsstyrken. Der skal foretages kontrol før indtrængen i et lukket rum, og der skal normalt anvendesO2, CO,H2Sog CH4 overvåges.Begrænsede rumer små, såbærbare monitorerskal være kompakte og diskrete for brugeren, men samtidig kunne modstå de våde og snavsede miljøer, som de skal fungere i. Tydelig og hurtig indikation af enhver stigning i den overvågede gas (eller ethvert fald for ilt) er af største betydning - høje og klare alarmer er effektive til at give brugeren besked.

Risikovurdering

Risikovurdering er afgørende, da du skal være opmærksom på det miljø, som du kommer ind i og dermed arbejder i. Derfor er det vigtigt at forstå anvendelsesområderne og identificere risiciene i forbindelse med alle sikkerhedsaspekter. Med fokus på gasovervågning skal du som en del af risikovurderingen være klar over, hvilke gasser der kan være til stede.

Egnet til formålet

Der er en række forskellige anvendelser inden for vandbehandlingsprocessen, hvilket giver behov for at overvåge flere gasser, herunder kuldioxid, svovlbrinte, klor, metan, ilt, ozon og klordioxid.Gasdetektorerfås til overvågning af en enkelt eller flere gasser, hvilket gør dem praktiske til forskellige anvendelser og sikrer, at hvis forholdene ændres (f.eks. hvis slammet omrøres, hvilket medfører en pludselig stigning i niveauet af svovlbrinte og brændbare gasser), er medarbejderen stadig beskyttet.

Lovgivning

Europa-Kommissionens direktiv 2017/164der blev udstedt i januar 2017, blev der opstillet en ny liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (IOELV). IOELV er sundhedsbaserede, ikke-bindende værdier, der er afledt af de seneste tilgængelige videnskabelige data og under hensyntagen til tilgængeligheden af pålidelige måleteknikker. Listen omfatter carbonmonoxid, nitrogenmonoxid, nitrogendioxid, svovldioxid, cyanbrinte, mangan, diacetyl og mange andre kemikalier. Listen er baseret påRådets direktiv 98/24/EFder omhandler beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici i forbindelse med kemiske agenser på arbejdspladsen. For alle kemiske agenser, for hvilke der er fastsat en IOELV på EU-plan, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. De skal også tage hensyn til EU-grænseværdien og fastlægge den nationale grænseværdi i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Medlemsstaterne vil kunne nyde godt af en overgangsperiode, der udløber senest den 21. august 2023.

Sundheds- og sikkerhedsstyrelsen (HSE)oplyser, at adskillige arbejdstagere hvert år vil blive ramt af mindst én arbejdsrelateret sygdom. Selv om de fleste sygdomme er relativt milde tilfælde af gastroenteritis, er der også risiko for potentielt dødelige sygdomme som leptospirose (Weils sygdom) og hepatitis. Selv om disse sygdomme indberettes til HSE, kan der være tale om en betydelig underrapportering, da man ofte ikke anerkender forbindelsen mellem sygdom og arbejde.

I henhold til national lovgivning i denHealth and Safety at Work etc. Act 1974er arbejdsgiverne ansvarlige for at sikre sikkerheden for deres ansatte og andre. Dette ansvar styrkes af bestemmelser.

Forskrifter om afgrænsede rum fra 1997finder anvendelse, når vurderingen viser, at der er risiko for alvorlige skader ved arbejde i lukkede rum. Disse bestemmelser indeholder følgende hovedforpligtelser:

  • Undgå at komme ind i lukkede rum, f.eks. ved at udføre arbejdet udefra.
  • Hvis det er uundgåeligt at komme ind i et lukket rum, skal du følge et sikkert arbejdssystem.
  • Indfør passende nødforanstaltninger, inden arbejdet påbegyndes.

Forordningerne om arbejdsmiljøledelse og sikkerhed på arbejdspladsen fra 1999kræver, at arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende skal foretage en passende og tilstrækkelig vurdering af risiciene ved alle arbejdsaktiviteter med henblik på at beslutte, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for sikkerheden. For arbejde i lukkede rum betyder dette, at man skal identificere de tilstedeværende farer, vurdere risiciene og bestemme, hvilke forholdsregler der skal træffes.

Vores løsninger

Det er praktisk talt umuligt at eliminere disse gasrisici, så fastansatte og entreprenører må være afhængige af pålideligt gasdetekteringsudstyr for at beskytte dem. Gasdetektion kan leveres både ifastogbærbareformer. Vores bærbare gasdetektorer beskytter mod en lang række gasfarer, herunderT4x,Clip SGD,Gasman,Tetra 3,Gas-Pro,T4ogDetective+. Vores faste gasdetektorer anvendes i mange applikationer, hvor pålidelighed, pålidelighed og mangel på falske alarmer er afgørende for en effektiv gasdetektion, bl.a.Xgard,Xgard BrightogIRmax. Kombineret med en række af vores faste detektorer tilbyder vores gasdetektionskontrolpaneler et fleksibelt udvalg af løsninger, der måler brændbare, giftige og iltholdige gasser, rapporterer deres tilstedeværelse og aktiverer alarmer eller tilhørende udstyr til spildevandsindustrien.Gasmaster.

Hvis du vil vide mere om gasfarer i spildevands- og vandbehandling, kan du besøge voresindustrisidefor yderligere oplysninger.

Abonner på vores blog

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage den seneste blog!


    Læs om Crowcons politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies her. Hvis du ændrer mening, kan du til enhver tid afmelde dig igen.