Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op
23 juli 2021
BLOG
Hoe VOS de luchtkwaliteit, de gezondheid en het milieu beïnvloeden - deel 1

De term VOS (Volatile Organic Compound - vluchtige organische stof) verwijst naar een breed scala van koolstofhoudende chemische verbindingen. Bij kamertemperatuur zijn VOS meestal vloeibaar of vast, met een hoge dampdruk waardoor ze gemakkelijk verdampen in gasvormige toestand. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan VOC's als verontreinigende stoffen en als gevaren voor de gezondheid. In deze blog wordt een inleiding gegeven op VOS en hun effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, en wordt een overzicht gegeven van de regelgeving inzake VOS-emissies.

Bronnen van VOS in de lucht

VOS komen van nature voor in de atmosfeer door processen als vegetatiegroei en bodemactiviteit, alsmede bij de verbranding van biomassa. Een aanzienlijk deel van de VOS die zich in de atmosfeer ophopen, is echter afkomstig van door de mens veroorzaakte bronnen; hiertoe behoren emissies van het wegverkeer en van chemische processen zoals het kraken van ruwe olie; en producten die hoge concentraties VOS uitstoten (bijvoorbeeld verf, oplosmiddelen en vernis).

Effecten van VOS op de menselijke gezondheid

Het effect van VOS-emissies op de menselijke gezondheid varieert sterk naar gelang van de context. Sommige VOS zijn onschadelijk, maar vele zijn giftig in lage concentraties, terwijl andere ontvlambaar zijn in hogere concentraties. Herhaalde en langdurige blootstelling op een laag niveau aan schadelijke VOS kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo zijn formaldehyde, styreen, benzeen en andere aromaten bekende kankerverwekkende stoffen - blootstelling aan uitlaatgassen van het verkeer, roken en sterke oplosmiddelen kan dus ernstige gezondheidsrisico's inhouden. Het groeiende besef van de chronische toxiciteit van VOS heeft geleid tot lagere grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en strengere eisen voor directe meting.

U kunt meer lezen over de gevaren van VOC's in onze white paper.

Milieuproblemen veroorzaakt door VOS

Afgezien van de nadelige gevolgen voor de gezondheid, veroorzaakt de uitstoot van VOS in de atmosfeer ernstige milieuproblemen. Een daarvan is de vorming van ozon op grondniveau, wat tot smog leidt.

Normaal gesproken wordt ozon (of O3) op natuurlijke wijze op grote hoogte in de atmosfeer (stratosfeer) gevormd wanneer O2-moleculen door UV-straling worden gescheiden in afzonderlijke zuurstofdeeltjes. Deze vrije zuurstofdeeltjes botsen dan met andere O2-moleculen om ozon te worden. Hoewel we weten dat ozon helpt onze planeet te beschermen tegen de schadelijke UV-stralen van de zon, wordt ozon in de troposfeer, of op grondniveau, niet rechtstreeks in de lucht uitgestoten, maar ontstaat het door chemische reacties tussen stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOC's).

Hier is een voorbeeld van hoe stikstofdioxide kan leiden tot de vorming van ozon:

NO2 + zonlicht (UV-stralen) = NO + O

Het vrije zuurstofdeeltje bindt zich vervolgens aan een O2-molecule en wordt ozon. Dit gebeurt wanneer verontreinigende stoffen die worden uitgestoten door voertuigen, elektriciteitscentrales, chemische fabrieken en andere bronnen chemisch reageren in de aanwezigheid van zonlicht. Het inademen van ozon kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken en aandoeningen van de luchtwegen zoals bronchitis en astma verergeren. Ozon op grondniveau is gevaarlijk voor planten en heeft een negatieve invloed op de gewassen.

Naast de vorming van ozon op leefniveau kunnen sommige VOS door hun hoge geurintensiteit ook stankoverlast veroorzaken. Processen zoals afvalverbranding, voedselverwerking en afvalwaterzuivering stoten veel onwelriekende gassen uit en worden vaak geconfronteerd met klachten van omwonenden over stankoverlast. Stinkende gassen zoals H2S, NH3 en VOC's zijn een groot probleem voor veel industrieën, waaronder de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de textielindustrie en de leerlooierij.

Bij hoge concentraties kunnen vies ruikende VOC's duizeligheid en ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarom is er regelgeving om VOC's in de lucht te verminderen.

Richtlijnen en verordeningen inzake VOS-emissies

De meeste landen hebben richtlijnen en verordeningen inzake VOS-emissies. In Europa zijn de relevante richtlijnen inzake luchtverontreinigende stoffen, waaronder VOS-emissies, 2001/81/EG en 2016/2284. De eerste richtlijn stelt nationale emissieplafonds vast voor de VOS-emissies van alle bronnen, die tegen het jaar 2010 moesten worden bereikt. De tweede richtlijn specificeert het reductiepercentage voor VOS-emissies, zowel voor het individuele land als voor de EU als geheel.

Naast de VOS-emissies buitenshuis hebben veel landen regelgeving ingevoerd om het gebruik van VOS in consumentenproducten te beperken. In de EU specificeert Richtlijn 2004/42/EG emissiegrenswaarden voor VOS, ingegeven door het gebruik van organische oplosmiddelen in decoratieve verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen. De richtlijn stelt het maximaal toelaatbare gehalte aan VOS vast in g/L. De richtlijn vereist ook dat leveranciers de subcategorie van het product op het etiket vermelden, de wettelijke grenswaarde voor het VOS-gehalte definiëren en het maximaal toegestane VOS-gehalte aangeven voor het product in gebruiksklare toestand.
In onze volgende blog zullen we Crowcon's unieke oplossing voor VOC-detectie in de omgevingslucht bespreken.
Referenties
1. Geurveroorzakende vluchtige organische stoffen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en slibbeheersgebieden(J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2008 Nov)
2. Grondniveau ozon basics(US Environmental Protection Agency gids)
3. Geuren vluchtige organische stoffen?(Foobot website)
4. Vluchtige organische stoffen (VOS) en regelgeving voor consumentenproducten(Chem Safety Pro website)
5. Effectieve en duurzame VOC-verwijdering met ozon en AOP(Ozonetech website)

Abonneer u op onze blog

Word lid van onze mailinglijst om de laatste blog te ontvangen!


    Lees hier over Crowcon's privacy- en cookiebeleid. Als u van gedachten verandert, kunt u zich op elk moment uitschrijven.