Opsporingsdienst voor brand- en gasgevaren

Gas- en branddetectiesystemen spelen een cruciale rol bij het verminderen van risico's op locaties over de hele wereld. Het bepalen van de ideale plaats, het type en de hoeveelheid gasdetectoren en vlamdetectoren is echter van oudsher afhankelijk van een evaluatie ter plaatse door goed opgeleide en zeer ervaren ingenieurs. Met name de plaatsing van gasdetectoren vormt een uitdaging vanwege de complexe aard van gassen en het gevaar dat zij vormen voor personeel en installaties.

Olieraffinaderij

Gevolgen van niet-handelen

Van veiligheids- en gezondheidsmanagers wordt steeds vaker verlangd dat zij aantonen waarom de veiligheidssystemen op hun locaties zijn gekozen. Er is meer zekerheid nodig om te bevestigen dat de geïnstalleerde detectoren en systemen het beoogde niveau van gebiedsdekking en bescherming bieden. De nationale autoriteiten hebben richtsnoeren gepubliceerd, maar deze bevatten slechts algemene aanbevelingen voor de keuze en plaatsing van gasdetectoren. Zij bieden niet de definitieve leidraad die het mogelijk maakt systemen te installeren zonder de beoordeling door specialisten op dit gebied.

 

Oplossing en beloning

Met behulp van een geavanceerd computerondersteund ontwerp kan Crowcon op basis van 3D-beelden van de locatie een gedetailleerd rapport opstellen waarin de gevaren van gas en vlammen worden geïdentificeerd en de hoeveelheden en locatie van de detector worden aanbevolen in overeenstemming met de Britse norm BS 60080:2020. De beoordeling kan worden uitgevoerd voor nieuwe locaties/installaties, of voor bestaande detectiesystemen.

De evaluatie omvat een identificatie van de gevaren en een plaatsgebonden risicobeoordeling. Vervolgens wordt de filosofie bepaald, waarin de gebruikte detectortechnologieën, alarminstelpunten, prestatie-eisen en de omgevingsomstandigheden in detail worden beschreven.

Elk gebied van het terrein wordt geanalyseerd om de dekking te berekenen en ervoor te zorgen dat de prestatievereisten correct zijn. De consultant voltooit de evaluatie van de prestatiedoelstellingen en presenteert de bevindingen in een eenvoudig, beknopt verslag.

Het rapport stelt de klant in staat het systeemontwerp te optimaliseren en het best mogelijke evenwicht tussen veiligheid en zuinigheid te bereiken. Deze praktijk verhoogt de veiligheid en verlaagt de bedrijfskosten door ervoor te zorgen dat het aantal gebruikte inrichtingen tot een minimum wordt beperkt terwijl het vereiste veiligheidsniveau wordt gehandhaafd.

 

Gasdetector Dekking Beoordeling

Er wordt gebruik gemaakt van een aantal vereenvoudigende aannamen om het mogelijk te maken locaties te beoordelen. Aangenomen wordt dat alle gasdetectoren ofwel "punt"- ofwel "open weg"-gasdetectoren zijn en dat gas wordt gedetecteerd als de accumulatie een detector omhult of de baan van een open wegdetector kruist.

Elk beoordeeld gebied wordt voorgesteld als een volume dat wordt gespecificeerd in termen van lengte, breedte en hoogte. De beoordelingsresultaten worden schematisch samengevat, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke delen van het terrein wel en welke delen niet door de bestaande detectoren worden gedekt. Een typisch diagram voor de beoordeling van de dekking door gasdetectie is hieronder afgebeeld:

 

 

 

 

 

 

Vlamdetector Dekking Beoordeling

De vlamdetectoren worden voorgesteld als tweedimensionale CAD-bestanden (Computer Aided Design) waarin het gezichtsveld van elke detector wordt weergegeven. De prestatiedoelen voor elk gebied worden vastgesteld op basis van hun plaatselijke gevaren en escalatierisico's. Deze informatie wordt opgeslagen in een "Grademap"-bestand. Een speciaal softwaresysteem "overlapt" vervolgens de voetafdruk van elke relevante detector op de Grademap en stelt een grafisch beeld op van de dekking die door de detectoren van het gebied wordt geboden. Het voltooide grafische bestand geeft een objectieve schatting van de vlamdetectiedekking van dat gebied, fysieke obstructie en gevarengradatie, een interactie die vrijwel onmogelijk te visualiseren is zonder computerhulp.

In het onderstaande voorbeeld voldoen de gebieden in groen aan de streefdoelen voor vlamdetectie, de gebieden in oranje en geel voldoen aan de streefdoelen voor beperkte dekking, terwijl de gebieden in rood een slechte dekking hebben en wellicht moeten worden herzien. Het overzicht in tabelvorm geeft kwantitatieve gegevens over de gevaarsdekking.

Gegevensblad downloaden

Contacteer ons voor een offerte