Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Besloten ruimte binnenkomst

Inleiding

Besloten ruimten zijn een wereldwijd probleem: elk jaar sterven wereldwijd ongeveer 200 mensen aan de gevolgen van ongevallen in een besloten ruimte. Een besloten ruimte is een plaats die afgesloten is, hoewel niet altijd volledig, en waar aanzienlijk letsel kan ontstaan door gevaarlijke stoffen of omstandigheden in de ruimte of in de omgeving, zoals een gebrek aan zuurstof. Omdat ze zo gevaarlijk zijn, moet worden opgemerkt dat het betreden van besloten ruimten de enige en laatste optie moet zijn om werkzaamheden uit te voeren. Confined Spaces Regulations 1997. Approved Code of Practice, Regulations and guidance is for employees that work in Confined Spaces, those who employ or train such people and those who represent them.

Toepassingen

Kamer
Riool
Rookkanaal
Wel
Loopgraaf
Pijp
Tank
Vat
Silo
Pit
Machinekamer
Andere soortgelijke ruimte

Een besloten ruimte is een locatie die grotendeels, zij het niet altijd volledig, is afgesloten en waar ernstig letsel kan ontstaan door gevaarlijke stoffen of omstandigheden in de ruimte of in de omgeving, zoals zuurstofgebrek. Omdat ze zo gevaarlijk zijn, moet moet worden opgemerkt dat elke toegangntry in besloten ruimten de enige en laatste optie moet zijn om werkzaamheden uit te voeren. Confined Spaces Regulations 1997. Goedgekeurde code van praktijk, voorschriften en richtsnoeren is voor werknemers die werken in Besloten Ruimtendegenen die deze mensen in dienst hebben of opleiden en degenen die hen vertegenwoordigen.

Bij het identificeren van gevaren in besloten ruimten spelen een aantal factoren een rol. Fouten bij het identificeren of evalueren van potentiële gevaren kunnen ernstigere gevolgen hebben. In sommige gevallen zijn de omstandigheden in een besloten ruimte altijd uiterst gevaarlijk. In andere gevallen zijn de omstandigheden levensbedreigend onder een ongebruikelijke combinatie van omstandigheden. Vanwege deze variabiliteit en onvoorspelbaarheid is het proces van gevaren- en risico-identificatie en -beoordeling van vitaal belang en moet het telkens weer serieus worden genomen.

Werken in een besloten ruimte is gevaarlijk vanwege de risico's van schadelijke dampen, een verlaagd zuurstofgehalte of brandgevaar. Andere gevaren kunnen zijn: overstroming/verdrinking of verstikking door een andere bron zoals stof, graan of een andere verontreinigende stof.

Wat moet ik doen?

Het betreden van een besloten ruimte moet een laatste redmiddel zijn, dus moet u het uitvoeren van taken in besloten ruimten waar mogelijk vermijden. Als dat niet mogelijk is, beoordeel dan de risico's en plan hoe u die risico's zult beheersen. Bijvoorbeeld:

 • Als een besloten ruimte schadelijke dampen bevat, moet u nagaan hoe deze kunnen worden geventileerd of verwijderd
 • Als het gevaar bestaat dat vloeistoffen of gassen binnenstromen, moet u nagaan of de kleppen kunnen worden afgesloten
 • Als iemand een besloten ruimte binnengaat en er is niet genoeg zuurstof om goed te ademen, moet u ademhalingsapparatuur ter beschikking stellen of de ruimte ventileren om het zuurstofgehalte te verhogen voordat u de ruimte binnengaat

De beste praktijk is dat u, waar nodig, noodmaatregelen treft. Als iemand in een besloten ruimte werkt, denk dan aan het volgende:

 • Hoe weet je dat ze in orde zijn en niet door de dampen zijn overvallen?
 • Hoe krijgt u ze eruit als ze worden overvallen? (Het is niet voldoende om op de hulpdiensten te vertrouwen).

Kennis van de zuurstof- en brandbare gasniveaus is van vitaal belang voor iedereen die een besloten ruimte betreedt. Maar ook de controle van de koolmonoxide- en waterstofsulfidegehaltes is een veel voorkomend probleem.

 

Zuurstof

Het OSHA schrijft voor dat het minimale "veilige niveau" van zuurstof in een besloten ruimte 19,5% bedraagt, terwijl het maximale "veilige niveau" van zuurstof in een besloten ruimte 23,5% bedraagt.

Een laag zuurstofgehalte is de belangrijkste doodsoorzaak in besloten ruimten en daarom is het van essentieel belang dat het zuurstofgehalte nauwkeurig wordt gemeten. Als de zuurstofconcentratie de 23,5% overschrijdt, is de ruimte te zuurstofrijk, wat kan leiden tot de ontbranding van brandbare gassen. Anderzijds kan een laag zuurstofgehalte leiden tot een verminderd beoordelings- en coördinatievermogen. Bij een extreem laag zuurstofgehalte kan dit leiden tot misselijkheid, braken en verlies van het bewustzijn.

 

Brandbare gassen 

Aangezien gassen niet kunnen ontbranden zonder voldoende zuurstof, kan aan de hand van het zuurstofgehalte in een besloten ruimte de concentratie van brandbare gassen worden vastgesteld. Bij het meten van brandbare gassen moet men echter rekening houden met twee niveaus.

 • Onderste Ontploffingsgrens (LEL): Dit is de laagste concentratie van een gas in de lucht die kan ontbranden of een vlam kan produceren wanneer deze gepaard gaat met een ontstekingsbron.
 • Bovenste Ontploffingsgrens (UEL): Dit is de hoogste concentratie van een gas in de lucht die kan ontbranden of een vlam kan produceren wanneer deze gepaard gaat met een ontstekingsbron.

Als de gasconcentratie lager is dan de LEL, kan het gas niet ontbranden en wordt de besloten ruimte als veilig beschouwd. Als de gasconcentratie echter boven de UEL ligt, is het gas te rijk, wat betekent dat er niet genoeg zuurstof is om te ontbranden.

 

Koolmonoxide en waterstofsulfide 

Multigasmonitoren worden vaak geconfigureerd voor de bewaking van koolmonoxide en waterstofsulfide. Dit zijn echter de twee meest voorkomende gassen in besloten ruimten. Koolmonoxide is aanwezig als gevolg van onvolledige verbranding en komt in de meeste besloten ruimten niet voor, tenzij er binnen machines worden gebruikt.

Beide gassen zijn uiterst giftig en daarom moeten werknemers in besloten ruimten op de hoogte zijn van deze gevaarlijke gassen.

Waterstofsulfide heeft een PEL van 20 delen per miljoen (PPM) en een LEL van 4,0%. Koolmonoxide heeft een PEL van 50 PPM en een LEL van 12,5%.

Welk apparaat u ook gebruikt voor gasdetectie in besloten ruimten, het is van cruciaal belang uw personeel goed op te leiden om hun veiligheid en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Werknemers moeten zich volledig bewust zijn van de gevaren die zij kunnen tegenkomen en begrijpen welke gevaren er zijn op plaatsen waar vergunningen vereist zijn.

Crowcon hecht veel belang aan opleiding en heeft vele evenementen georganiseerd waarbij veiligheidsonderwijs op de voorgrond stond. 60% van de dodelijke ongevallen in besloten ruimten betreft mensen die een werknemer proberen te redden. Deze redders zijn vaak ongetraind en niet op de hoogte van de gevaren. Dit schokkende cijfer toont aan dat er een grotere behoefte is aan strenge opleiding rond het betreden van besloten ruimten om ongevallen en dodelijke ongevallen te voorkomen. Het is ook nuttig erop te wijzen dat CSE-opleiding moet worden gevolgd voor alle personeelsleden, niet alleen voor degenen die routinematig bij het werken in besloten ruimten betrokken zijn.

Tijdens de opleiding moet aandacht worden besteed aan de eigenschappen van verschillende gassen en aan het feit dat zij zich anders gedragen naar gelang van de ruimte waarin zij zich bevinden, met name in besloten ruimten. Bedieners moeten begrijpen dat verschillende sensortechnologieën optimaal zijn onder verschillende omstandigheden, en hoe dit doorwerkt in het ontwerp en de selectie van de meest geschikte gasdetectieapparatuur. Beste CSE-praktijken moeten ook een aandachtspunt zijn in opleidingspakketten, evenals inzicht in de bredere eisen voor het uitvoeren van een veilige en effectieve reddingsoperatie.

Voorschriften

Volgens de nationale wetgeving, de Health and Safety at Work etc Act 1974, zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en anderen. Deze verantwoordelijkheid wordt versterkt door voorschriften.

Deze verordeningen bevatten de volgende kerntaken:

 • Vermijd het betreden van besloten ruimten, b.v. door het werk van buitenaf te doen;
 • indien het betreden van een besloten ruimte onvermijdelijk is, een veilig werksysteem volgen; en
 • Vóór de aanvang van de werkzaamheden passende noodvoorzieningen treffen

Kwalificaties

Volgens de beste praktijken is het raadzaam dat werknemers die werkzaamheden in besloten ruimten uitvoeren, over kwalificaties op niveau 2 & 3 beschikken. Dit kan zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, als hulpverlener bij het betreden van besloten ruimten of voor het uitvoeren van reddings- en herstelwerkzaamheden in noodsituaties. Een kwalificatie van niveau 5 wordt echter aangeraden voor degenen die leiding geven aan het betreden van besloten ruimten.

De regeling voor besloten ruimten (water) registreert de certificeringen van personen en biedt de waterindustrie en haar werkgevers zekerheid over het niveau van de technische bekwaamheid van personen die besloten ruimten met een laag, gemiddeld of hoog risico binnen de waterindustrie betreden, toezicht houden op of leiding geven aan werkzaamheden in besloten ruimten.

City and Guilds biedt ook kwalificaties aan. waarbij de 6150-kwalificaties worden vervangen door 6160 Confined Spaces. De bijgewerkte kwalificatie-inhoud is gebaseerd op de National Occupational Standards die door Energy & Utility Skills voor de industrie zijn ontwikkeld. Deze kwalificaties zijn bedoeld voor personen die besloten ruimten moeten betreden, er toezicht op moeten houden of ze moeten beheren. Het zijn korte kwalificaties van één eenheid en ze worden ondersteund door de Health and Safety Executive.

Werknemers in industrieën met besloten ruimten lopen vaak het risico aan gassen te worden blootgesteld in situaties waarin de atmosfeer niet kan worden beheerst en alarmering op basis van TWA-waarden (tijdgewogen gemiddelde) niet op zijn plaats zou zijn. Het is belangrijk op te merken dat draagbare gasdetectie-instrumenten weliswaar op TWA-niveaus meten en alarm slaan, maar dat er ook momentane alarmen zijn om vroegtijdig te waarschuwen voor blootstelling aan gevaarlijke gasconcentraties.

U moet uw eigen risicobeoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat de alarmen zijn ingesteld op de juiste niveaus voor uw toepassing en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en praktijken.

Ontdek enkele van de meest voorkomende giftige gassen

Een besloten ruimte waarvoor een vergunning vereist is, kan worden gedefinieerd als een besloten ruimte waarin een risico bestaat op één (of meer) van de volgende situaties

 • Ernstig letsel door brand of explosie
 • Bewustzijnsverlies als gevolg van een verhoogde lichaamstemperatuur
 • Bewustzijnsverlies of verstikking door gas, rook, damp of zuurstofgebrek
 • Verdrinking door een stijging van het niveau van een vloeistof
 • verstikking als gevolg van een vrijstromende vaste stof of het niet kunnen bereiken van een ademhalingsmilieu doordat men ingesloten raakt door een dergelijke vrijstromende vaste stof

 

Deze vloeien voort uit de volgende gevaren:

 • Brandbare stoffen en zuurstofverrijking
 • Overmatige hitte
 • Giftige gassen, dampen of dampen
 • Zuurstofgebrek
 • Indringen of druk van vloeistoffen
 • Vrij stromende vaste stoffen
 • Andere gevaren (zoals blootstelling aan elektriciteit, hard geluid of verlies van structurele integriteit van de ruimte)

Voorschriften betreffende besloten ruimten 1997

Andere wetgeving kan van toepassing zijn, bijvoorbeeld afhankelijk van de plaats waar de besloten ruimte zich bevindt of van de taak die wordt uitgevoerd:

Afgesloten ruimten in machines

Voorschriften inzake de verstrekking en het gebruik van arbeidsmiddelen 1998 (PUWER)

Reglement inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk (1992) 

Uitrusting die nodig is alvorens een besloten ruimte te betreden

Verordeningen van 2002 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorschriften inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk 1992 (zoals gewijzigd)

Volgens OSHA betreden jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen werknemers besloten ruimten. Volgens de HSE kwamen in 2020/21 in totaal 142 werknemers om het leven op het werk in Groot-Brittannië, dit was een stijging van 29 doden in vergelijking met het voorgaande jaar, hoewel het aantal doden in 2019/20 (113) laag was in vergelijking met andere recente jaren. Helaas zijn de meeste verwondingen en dodelijke ongevallen in besloten ruimten te wijten aan werkgevers en werknemers die de gevaren van dit soort werk niet herkennen, plannen en beheersen. Uit een NIOSH-onderzoek naar dodelijke ongevallen in besloten ruimten bleek dat er in alle gevallen sprake was van een gebrek aan herkenning en testen, evaluatie, monitoring of goed geplande redding.

 

Vergelijking met Europa De gezondheids- en veiligheidssystemen verschillen in Europa wat betreft het registreren en melden van dodelijke ongevallen op het werk. Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat de prestaties van het VK in het verleden gunstig waren in vergelijking met landen in de EU, met relatief lage aantallen dodelijke arbeidsongevallen.

Producten

Draagbare Apparaten
T4

Draagbare 4-in-1 gasdetector biedt effectieve bescherming tegen 4 veelvoorkomende gasgevaren: koolmonoxide, waterstofsulfide, brandbare gassen en zuurstofgebrek. De T4 multi-gasdetector heeft nu een verbeterde detectie van pentaan, hexaan en andere koolwaterstoffen met lange ketens.

Meer te weten komen
Gas-Pro TK

Biedt dezelfde gasveiligheidsvoordelen als de gewone Gas-Pro, maar met Tank Check-modus die automatisch kan variëren tussen %LEL en %Volume voor inerte toepassingen.

Meer te weten komen
Gas-Pro

Draagbare multigasdetector voor de detectie van maximaal 5 gassen in een compacte en robuuste oplossing. Het gemakkelijk af te lezen display aan de bovenzijde maakt het toestel gebruiksvriendelijk en optimaal voor gasdetectie in besloten ruimtes.

Meer te weten komen
T3

Draagbare multigasmonitor kan de vier meest voorkomende gassen (koolmonoxide, methaan, zuurstof en waterstofsulfide) detecteren en bewaken, maar ook een uitgebreid gamma: ammoniak, ozon, zwaveldioxide, H2 gefilterde CO (voor staalfabrieken).

Meer te weten komen

FAQs

Wat is het betreden van een besloten ruimte?

Een locatie die afgesloten is, hoewel niet altijd volledig, en waar aanzienlijk letsel kan ontstaan door gevaarlijke stoffen of omstandigheden in de ruimte of in de buurt, zoals zuurstofgebrek.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het betreden van een besloten ruimte?

De ruimte is groot genoeg om een werknemer toe te laten er binnen te gaan en er zijn vaste werk te doen. De ruimte heeft beperkte openingen voor in- en uitgaan. De ruimte is niet ontworpen voor permanente bewoning. De ruimte is geheel of gedeeltelijk afgesloten. In de ruimte kan een gevaar aanwezig zijn.

Welke gevaren zijn verbonden aan Besloten Ruimte Toegang?

Risico's van schadelijke dampen - u moet nagaan hoe deze kunnen worden geventileerd of verwijderd als er een risico bestaat dat vloeistoffen of gassen binnenstromen
Verminderde zuurstofniveaus - u moet ademhalingsapparatuur ter beschikking stellen of de ruimte ventileren om de zuurstofniveaus te verhogen voordat u de ruimte betreedt
Een ontvlambare atmosfeer houdt een risico op brand of explosie in.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor Besloten Ruimte Toegang?

Vermijd het betreden van besloten ruimten, b.v. door het werk van buitenaf uit te voeren. Indien het betreden van een besloten ruimte onvermijdelijk is, moet een veilig werksysteem worden gevolgd en moeten adequate noodvoorzieningen worden getroffen voordat met het werk wordt begonnen.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor noodregelingen?

Vóór het betreden van de ruimte moet een grondige opleiding worden gegeven, zodat uw personeel niet alleen de risico's begrijpt die verbonden zijn aan de ruimte waarin het zal werken. In termen van zichtbaarheid en verantwoordelijkheid van de werknemers. Om dit te vergemakkelijken kunnen er, indien nodig, wegwijzers worden geplaatst bij de in- en uitgangspunten. Als werkgever kunt u ook proberen gevaren die in de ruimte aanwezig kunnen zijn, te verwijderen of te isoleren om uw werknemers verder te beschermen.

Risicobeoordeling

Een CSE-risicobeoordeling volgt dezelfde stappen als een normale risicobeoordeling, maar houdt rekening met de gevaren die zich specifiek in besloten ruimten voordoen - zoals een gebrek aan zuurstof of een explosieve atmosfeer.

Enige vrijstellingen?

De verordeningen zijn niet van toepassing op een omgeving die zich onder de grond bevindt, zoals een mijn (gedefinieerd in de Mijnen- en Steengroevenwet van 1965) of op duikwerkzaamheden.

Wat is een werkvergunningsprocedure?

Een werkvergunning garandeert dat formeel wordt gecontroleerd of alle elementen van een veilig werksysteem aanwezig zijn voordat mensen de besloten ruimte mogen betreden of erin mogen werken. Dit omvat een duidelijke identificatie van wie toestemming mag geven voor bepaalde werkzaamheden en voorzieningen om ervoor te zorgen dat aannemers zich bezighouden met opleiding, instructie en toezicht.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Inzichten van de industrie

BLOG
Besloten ruimte binnenkomst

HSE deelt een besloten ruimte in als elke plaats, met inbegrip van een kamer, tank, vat, silo, put, greppel, pijp, riool, schoorsteen, put of andere soortgelijke ruimte waarin zich, door de besloten aard ervan, een redelijkerwijs voorzienbaar gespecificeerd risico voordoet, zoals hierboven geschetst.

Lees meer
Witboek
Besloten ruimte betreden: Waarom zo gevaarlijk?

Ongeacht het soort besloten ruimte is het voor organisaties over de hele wereld, met name in de gasdetectie-industrie, begrijpelijk dat de veiligheid van werknemers in besloten ruimten een punt van zorg is.

Meer lezen
Blog
Wat zijn de gevaren van het betreden van een besloten ruimte?

Een besloten ruimte is een plaats die grotendeels, zij het niet altijd volledig, is afgesloten en waar zich ernstig letsel kan voordoen door gevaarlijke stoffen of omstandigheden in de ruimte of in de omgeving, zoals zuurstofgebrek.

Meer lezen